Casa Verde 2023: Lista completă acte necesare

Ultima actualizare — 9 august 2023

Vrei să beneficiezi de 20.000 RON pentru panouri fotovoltaice prin programul Casa Verde 2023? Aici găsești lista documentele necesare persoanelor fizice și de unde se obțin fiecare.

Adrian Ciorteanu

Inginer electric autorizat, cu experiență vastă în automatizări, electronică, instalații rezidențiale și sisteme fotovoltaice.

Adrian Ciorteanu

Inginer electric autorizat, cu experiență vastă în automatizări, electronică, instalații rezidențiale și sisteme fotovoltaice.

Adrian Ciorteanu

Inginer electric autorizat, cu experiență vastă în automatizări, electronică, instalații rezidențiale și sisteme fotovoltaice.

Pe scurt:

Actele necesare pentru Casa Verde 2023 sunt:

 1. Cererea de finanţare

 2. Actul de identitate

 3. Certificatul de atestare fiscală de la bugetul de stat

 4. Certificatul de atestare fiscală de la bugetul local

 5. Extras de carte funciară sau copia cărţii funciare colective

Documentele necesare persoanelor fizice și de unde se obțin:

 1. Cererea de finanţare

 2. Actul de identitate sau, după caz, imputernicire notariala si actul de identitate al persoanei imputernicite.

 3. Certificatul de atestare fiscală de la bugetul de stat. Se obține online sau in persoană.

  Online:
  Accesează siteul de servicii online ANAF, înregistrează-te, completează toate informațiile cerute, solicită o eliberare a certificatului și o să primești pe e-mail în cel mult 2 zile lucrătoare.

  În persoană:
  Mergi la una dintre unitățile fiscale competențe (Vezi lista completă cu locații) cu cartea de identitateși o cerere de atestare fiscală completată (descarcă mai jos modelul de cerere tip).

  Poţi ridica apoi certificatul de atestare fiscală în maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrare. Eliberarea certificatului este taxată doar în sistem de urgenţă cu 30 de lei.

 4. Certificatul de atestare fiscală de la bugetul local se poate obține în persoană la ghișeul municipiului/primarieri de care aparții, sau, după caz, se poate obține și online.

  În persoană:
  Mergi la unul din ghișeele pentru Impozite și Taxe cu cartea de identitate și o cerere completată (descarcă de mai jos modelul de cerere tip).

  Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.

  Eliberarea certificatului este taxată doar în sistem de urgenţă cu 30 de lei.

  Online:
  După caz, este posibil să obți certificatul și online. În cazul nostru luăm ca exemplu municipiul Craiova.

  Descarci, completezi și depui în persoană la direcţia Impozite și Taxe Craiova cererea de comunicare (descarcă de mai jos) privind comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative.

  Apoi o să primești pe email un cont și parolă pentru a le utiliza pe saitul siteul eTAX de unde poți solicita eliberarea unui certificat fiscal online.

 5. Extras de carte funciară sau copia cărţii funciare colective, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, asupra locuinței sau a terenului unde o sa fie montate panourile fotovoltaice.

  Extrasul de carte funciară se eliberează la un notar public, proprietarul va trebui să se prezinte cu următoarele acte:
  - actul de identitate;
  - cerere de eliberare a extrasului de autentificare (se completează la biroul notarial);
  - copie de pe încheierea de intabulare.

  De obicei se elibereaza a doua zi iar tariful este de 40 de lei, în regim normal si 200 de lei, în regim de urgenţă

Ghidul de Finanțare,Subcapitolul II, articolul 18 in intregime 

Documente necesare solicitantului în vederea aprobării:
a) Cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, semnată de solicitant sau de împuternicitul acestuia;
b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;
e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
g) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;
h) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

Cine poate sa aplice pentru Casa Verde?

AFM a eliberat pentru anul 2023 criteriile de eligibilitate ale persoanelor fizice ce doresc să aplice pentru casa verde.

Informațiile necesare le găsești în Subcapitolul 2, articolul 15 si 16.

Articolul 15 Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării

Beneficiază de finanţare solicitantul persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
c) domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;
d) este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
e) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este exclusiv pentru locuință;
f) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;
g) nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;
h) nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii care:
1. a/au beneficiat de finanțare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare;
2. a/au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare;
3. urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, contract de finanţare pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare.

Articolul 16 Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice

(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie, fără a fi permisă extinderea unui sistem de panouri fotovoltaice existent.
(2) Pentru solicitantul persoană fizică, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.
(3) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice ale cărui componente sunt noi.
(4) Prin program se finanţează instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minim 3 Kw.
(5) Sistemul de panouri fotovoltaice va avea următoarea dimensionare pentru componentele principale:
a) panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minim 3 kW;
b) invertor hibrid - putere instalată - minim 3,0 kW;
c) structura de susţinere a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;
d) tablou electric alternativ - pentru racordul la instalaţia existentă.
(6) Sistemul de panouri va asigura, printr-unul sau mai multe componente ale sale, următoarele funcţionalităţi:
a) stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 1 an de la data emiterii certificatului de racordare;
b) colectarea de la distanţă a informaţiilor prevăzute la lit. a), precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source;
c) compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operaţiuni de interogare pe secundă pentru a face faţă cerinţelor de raportare automată şi manuală.
(7) Componentele sistemului de panouri fotovoltaice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.
(8) Componentele sistemului de panouri fotovoltaice trebuie să respecte următoarele condiţii minime:
a) panourile fotovoltaice trebuie:
– să respecte standardele obligatorii - SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730;
– să aibă garanţie privind deprecierea puterii - peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani;
b) invertorul hibrid trebuie să respecte standardul obligatoriu - SREN/IEC 62109.

Unde si cum aplic pentru casa verde?

Administrația fondului pentru mediu lansează pe pagina sa www.afm.ro aplicatia web pentru programul casa verde fotovoltaice sesiunea 2023.

Trebuie să îți faci un cont, ești nevoit să completezi toate informațiile cerute și să încarci documentele menționate mai sus (documentele trebuie să fie valabile în momentul în care îți faci contul).

Ce se întâmplă dacă am făcut greșeli sau dosarul este incomplet?

Completează cu mare atenție toate datele cerute de cei de la AFM.

Date completate incorect cum ar fi spre exemplu adresa de e-mail o să te împiedice să primești codurile de autentificare ceea ce înseamnă că nu vei mai putea duce la bun sfârșit cererea pentru dosarul casa verde. 

Anumite informații nu pot fi completate incorect sau incomplete, cum ar fi spre exeplu numărul de telefon,CNP, sau dacă nu ai încărcat toate documentele, aplicația nu o să te lase să continui.Documentele încărcate trebuie să fie vizibile.

Un utilizator unic poate avea un singur cont și nu poate face decât o cerere pentru finanțare, dacă se fac două cereri se ia în calcul doar prima.Ți se permite editarea, adăugarea documentelor după ce ai activat contul, sau să faci modificări la datele de le consideri incomplete, procesul se termină doar când ai ajuns la ultimul pas și apeși butonul " înregistrează cererea".

Cât durează până aflu răspunsul?

Cererea pentru finanțare este gata în momentul în care ai încărcat toate documentele și completat toate informațiile cerute, acum ești în baza de date a celor de la AFM și sa rezervat o suma de 20.000lei către contul tău.

Rămâne acum să îți alegi un instalator din lista celor aprobabi de AFM.Să intri în contact cu ei, să semnați un contract pe platforma și să cadeți de acord la o dată pentru demararea lucrărilor. Tot procesul poate dura de la câteva zile până la câteva luni.


Informațiile prezentate mai sus sunt valabile pentru anul 2023. Ține cont de faptul că în fiecare an pot apărea modificări. Succes!

Te gândești să pui fotovoltaice?

Ești pe mâini bune! Instalăm sisteme fotovoltaice complete în toată zona Olteniei.

Tu te bucuri de energia solară, noi ne ocupăm de restul.

Nu te costă nimic, zero obligații.

Ești gata să pui panouri?

Fie că vrei să economisești bani sau să protejezi planeta, avem soluția potrivită pentru casa sau afacerea ta.

Nu te costă nimic, zero obligații.

Ești gata să pui panouri?

Fie că vrei să economisești bani sau să protejezi planeta, avem soluția potrivită pentru casa sau afacerea ta.

Nu te costă nimic, zero obligații.

Ești gata să pui panouri?

Fie că vrei să economisești bani sau să protejezi planeta, avem soluția potrivită pentru casa sau afacerea ta.

Nu te costă nimic, zero obligații.

Ești gata să pui panouri?

Fie că vrei să economisești bani sau să protejezi planeta, avem soluția potrivită pentru casa sau afacerea ta.

Nu te costă nimic, zero obligații.

Sisteme fotovoltaice complete pentru casa sau afacerea ta. Tu te bucuri de energia solară, noi ne ocupăm de restul.

VreauPanouri.ro © 2023

Sisteme fotovoltaice complete pentru casa sau afacerea ta. Tu te bucuri de energia solară, noi ne ocupăm de restul.

VreauPanouri.ro © 2023

Sisteme fotovoltaice complete pentru casa sau afacerea ta. Tu te bucuri de energia solară, noi ne ocupăm de restul.

VreauPanouri.ro © 2023

Sisteme fotovoltaice complete pentru casa sau afacerea ta. Tu te bucuri de energia solară, noi ne ocupăm de restul.

VreauPanouri.ro © 2023